۱۳ آبان

کنگره بین المللی آسیایی آندومتریوزیس

در تاریخ ۱ تا ۳آذر ۹۶ ششمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی در شیرازبرگزار می شود. در این کنگره در روز ۲ آذر دکتر اعظم السادات مهدوی مطلبی در مورد برداشتن فیبروم به روش لاپاراسکوپی و یا هیسترسکوپی آیا در نازایی و سقط جنین تاثیر دارد و بهبودی می بخشد یا نه؟

عناوین مورد بحث در این کنگره شامل موارد ذیل می باشد :

  • Role of myomectomy to develop fertility and decreased early pregnancy loss rate in asymtomatic patients. The impact of myomectomy on infertility and early pregnancy loss is achallenge among physicians . However the number of evidences to convince that myomectomy affect achieving pregnancy isnot enough
  • There is some evidences that fairly showes myomectomy ( laparoscopic or open surgery ) for cavity distorting fibroma addup pregnancy rate and lessen the rate of early pregnancy loss
  • Another alternative is hystroscopic myomectomy for cavity distorting fibroma increase pregnancy rate but not enough evidence for pregnancy loss and live birth ،
  • In woman with asymtomatic cavity distorting fibroma myomectomy can bevregard asvbeing to improve efficiency.
  • Pregnancy outcomes
  • Role of myomectomy to develop fertility and decreased early pregnancy loss

برای اطلاع از کسب اطلاعات بیشتر درباره این کنگره روی ادامه مطلب کلیک کنید.