جهت اطلاعات بیشتر با مرکز آموزش لاپاراسکوپی دانشگاه تهران تماس گرفته شود.